Chất thải rắn công nghiệp thông thường

Chất thải rắn công nghiệp thông thường

Chất thải rắn công nghiệp thông thường bao gồm các loại chất thải sinh ra từ các hoạt động công nghiệp, sản xuất và xử lý của các doanh nghiệp và cơ sở công nghiệp.

1. Phân loại chất thải rắn công nghiệp thông thường

Theo khoản 1, 2, 3 Điều 81 Luật Bảo vệ môi trường 2020 quy định như sau:

1. Chất thải rắn công nghiệp thông thường được phân loại thành các nhóm sau đây:

a) Nhóm chat thải rắn công nghiệp thông thường được tái sử dụng, tái chế làm nguyên liệu sản xuất;

b) Nhóm chất thải rắn công nghiệp thông thường phải xử lý.

c) Nhóm chất thải rắn công nghiệp thông thường đáp ứng tiêu chuẩn, quy định kỹ thuật, hướng dẫn kỹ thuật được sử dụng trong sản xuât vật liệu xây dựng và san lấp mặt bằng;

2. Chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiêp, cơ quan, tổ chức phát sinh chất thải rắn công nghiệp thông thường có trách nhiệm phân loại tại nguồn theo quy định khoản 1 Điều này; lưu giữ bảo đảm không gây ô nhiễm môi trường. Chất thải rắn công nghiệp thông thường  không được phân loại phải được quản lý như chất thải quy định tại điểm c khoản 1 Điều này.

Chất thải rắn công nghiệp thông thường
Nguồn: Hình ảnh

3. Chất thải rắn công nghiệp thông thường có lẫn chất thải nguy hại không thực hiện việc phân loại hoặc không thể phân loại được thì được quản lý theo quy định về quản lý chất thải nguy hại.

2. Yêu cầu đối với việc vận chuyển chất thải rắn công nghiệp

Theo khoản 5 Điều 81 Luật Bảo vệ môi trường 2020 quy định việc vận chuyển chất thải rắn công nghiệp thông thường phải đáp ứng yêu cầu sau đây:

a) Chất thải phải được chứa, đụng trong các thiết bị, dụng cụ bảo đảm không rơi vãi, rò rỉ, phát tán ra môi trường trong quá trình vận chuyển, trừ trường hợp chất thải đặc thù có khối lượng lớn phải chứa, đựng trực tiếp bằng các thiết bị, thùng chứa của phương tiện vận chuyển;

b) Chất thải phải được vận chuyển theo loại sau khi đã được phân loại theo quy định;

c) Phương tiện vận chuyển chất thải rắn công nghiệp phải xử lý phải có thiết bị định vị đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, hoạt động theo tuyến đường và thời gian quy định của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh.

Theo Điều 34 Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT quy định chi tiết về yêu cầu kỹ thuật về bảo vệ môi trường đối với phương tiện vận chuyển chất thải rắn công nghiệp thông thường và mẫu biên bản bàn giao chất thải rắn công nghiệp thông thường như sau:

1. Phương tiện vận chuyển chất thải rắn công nghiệp phải được đáp ứng các yêu cầu về an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật về giao thông vận tải.

2. Chất thải rắn công nghiệp được lưu chứa trong thiết bị lưu giữ chất thải hoặc lưu chứa trực tiếp trên các phương tiện vận chuyển. Thiết bị lưu giữ chất thải rắn công nghiệp thông thường được lắp cố định hoặc có thể tháo rời trên phương tiện vận chuyển và phải đáp ứng các yêu cầu quy định tại khoản 1 Điều 33 Thông tư này.

3. Phương tiện vận chuyển chất thải rắn công nghiệp phải bảo đảm không rơi vãi chất thải rắn công nghiệp, phát tán bụi, mùi trong quá trình vận chuyển.

4. Xe tải thùng hở phai phủ bạt kín che nắng, mưa trong quá trình thug om, lưu chứa, vận chuyển chất thải rắn công nghiệp.

5. Phương tiện vận chuyển chất thải rắn công nghiệp đang hoạt động phải có dòng chữ “ VẬN CHUYỂN CHẤT THẢI ” ở hai bên thành của phương tiện với chiều cao ít nhất là 15 cm, kèm theo tên cơ sở, địa chỉ, số điện thoại liên hệ.

6. Mẫu bên bản bàn giao chất thải rắn công nghiệp theo quy định tại Mẫu số 03 Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư này.

3. Xử lý chất thải rắn công nghiệp thông thường

Theo khoản 1 Điều 82 Luật Bảo vệ môi trường 2020 quy định như sau:

Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp, cơ quan, tổ chức có phát sinh chất thải rắn công nghiệp thông thường phải tái sử dụng, tái chế, thu hồi năng lượng và xử lý chất thải rắn công nghiệp thông thường phải tái sử dụng, tái chế, thu hồi năng lượng và xử lý chất thải rắn công nghiệp thông thường hoặc chuyển giao cho các đối tượng sau đây:

a) Cơ sở sản xuất sử dụng trực tiếp làm nguyên liệu sản xuất, sản xuất vật liệu xây dựng hoặc san lấp mặt bằng được phép hoạt động theo quy định của pháp luật;

b) Cơ sở sản xuất có chức năng đồng xử lý chất thải phù hợp;

c) Cơ sở xử lý chất thải rắn công nghiệp thông thường đã có hợp đồng chuyển giao với đối tượng quy định tại các điểm a, b hoặc c khoản này.

d) Cơ sở xử lý chất thải rắn công nghiệp thông thường có chức năng phù hợp;

4. Yêu cầu đối với tổ chức, cá nhân phát sinh chất thải rắn công nghiệp thông thường phải xử lý được tự tái chế, xử lý, đồng xử lý, thu hồi năng lượng

Theo khoản 4 Điều 82 Luật Bảo vệ môi trường 2020 quy định tổ chức, cá nhân phát sinh chất thải rắn công nghiệp thông thường phải xử lý được tự tái chế, xử lý, đồng xử lý, thu hồi năng lượng khi đáp ứng các yêu cầu sau đây:

a) Thực hiện bằng công nghệ, công trình bảo vệ môi trường, thiết bị sản xuất sẵn có trong khuân viên cơ sở phát sinh chất thải rắn công nghiệp thông thường và phải bảo đảm đạt yêu cầu về bảo vệ môi trường theo quy định;

b) Phải phù hợp với quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, giấy phép môi trường;

c) Không đầu tư mới lò đốt và bãi chôn lấp để xử lý chất thải rắn công nghiệp thông thường, trừ trường hợp phù hợp với nội dung quản lý chất thải rắn trong các quy hoạch có liên quan.

 

Chất thải rắn công nghiệp thông thường bao gồm một loạt các chất thải sinh ra từ các hoạt động sản xuất, gia công và xử lý trong lĩnh vực công nghiệp. Các loại chất thải này bao gồm chất thải tổng hợp, chất thải độc hại, chất thải không độc hại, chất thải nguy hiểm và chất thải từ sản xuất. Việc quản lý, xử lý và tái chế chất thải rắn công nghiệp đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ môi trường và sức khỏe con người. Đồng thời, việc tối ưu hóa quy trình sản xuất và tăng cường ứng dụng các công nghệ sạch cũng là cách hiệu quả để giảm thiểu sự sinh ra của chất thải rắn công nghiệp, góp phần xây dựng một môi trường bền vững và sạch hơn cho tương lai.

TLTK: Chỉ dẫn áp dụng Luật Bảo Vệ Môi Trường và mức xử phạt vi phạm hành chính, xử lý hình sự trong lĩnh vực bảo vệ môi trường

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG THÀNH CÔNG
Chất thải rắn công nghiệp thông thường

Địa chỉ: SN 62 Tây Trà, Trần Phú, quận Hoàng Mai, Tp Hà Nội         

Hotline: Ms Phương- 0946.966.029

Website: chongthamdanosa.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gọi ngay

error: Content is protected !!
Contact Me on Zalo