Đánh giá tác động môi trường

Đánh giá tác động môi trường

Môi trường tự nhiên đóng vai trò không thể thiếu trong cuộc sống của chúng ta. Mỗi ngày, chúng ta đều phụ thuộc vào nguồn tài nguyên và dịch vụ mà môi trường cung cấp. Tuy nhiên, với sự phát triển nhanh chóng của xã hội hiện đại, tác động môi trường ngày càng trở nên đáng lo ngại. Việc khai thác tài nguyên, sử dụng năng lượng và xả thải gây ra những tác động tiêu cực đến hệ sinh thái và sức khỏe con người.

Đánh giá tác động môi trường là một công cụ quan trọng để đánh giá và đo lường những ảnh hưởng của hoạt động của con người đến môi trường. Đây là một quá trình phức tạp bao gồm việc thu thập thông tin, phân tích dữ liệu và đưa ra những nhận định về tác động của một dự án hoặc hoạt động cụ thể. Đánh giá tác động môi trường không chỉ tập trung vào những tác động tiêu cực mà còn xem xét cả những tác động tích cực có thể phát sinh.

Đánh giá tác động môi trường
Nguồn: Báo chính phủ

Mục tiêu của đánh giá tác động môi trường là đảm bảo rằng những quyết định về môi trường được đưa ra dựa trên thông tin chính xác và toàn diện về tác động của chúng. Điều này giúp đảm bảo rằng các dự án và hoạt động có thể được thực hiện một cách bền vững, tối ưu hóa lợi ích cho mọi bên liên quan, bao gồm cả môi trường và cộng đồng.

Trong bối cảnh các vấn đề môi trường như biến đổi khí hậu, mất rừng, ô nhiễm nước và đất đang ngày càng trở nên nghiêm trọng, việc đánh giá tác động môi trường trở nên càng quan trọng hơn bao giờ hết. Chúng ta cần nhìn nhận và đánh giá công bằng tác động của các hoạt động của chúng ta và tìm kiếm những giải pháp sáng tạo và bền vững để bảo vệ môi trường và tương lai

1. Đối tường phải thực hiện đánh giá tác động môi trường

Theo Điều 30 Luật Bảo vệ môi trường 2020 quy định như sau:

1. Đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường bao gồm:

a) Dự án đầu tư nhóm I quy định tại khoản 3 Điều 28 của Luật này;

b) Dự án đầu tư nhóm II quy định tại các điểm c, d, đ và e khoản 4 Điều 28 của Luật này.

Đối tượng quy định tại khoản 1 Điều này thuộc dự án đầu tư công khẩn cấp theo quy định của pháp luật về đầu tư công không phải thực hiện đánh giá tác động môi trường.

2. Thực hiện đánh giá tác động môi trường

Theo Điều 31 Luật Bảo vệ môi trường 2020 quy định như sau:

1. Đánh giá tác động môi trường do chủ dự án đầu tư tự thực hiện hoặc thông qua đơn vị tư vấn có đủ điều kiện thực hiện đồng thời với quá trình lập báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc tài liệu tương đương với báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án.

2. Kết quả đánh giá tác động môi trường được thực hiện bằng báo cáo đánh giá tác động môi trường.

3. Mỗi dự án đầu tư lập một báo cáo đánh giá tác động môi trường.

3. Nội dung chính của báo cáo đánh giá tác động môi trường

Theo khoản 1 Điều 32 Luật Bảo vệ môi trường 2020 quy định nội dung chính của báo cáo đánh giá tác động môi trường bao gồm:

a) Xuất xứ của dự án đầu tư, chủ dự án đầu tư, cơ quan có thẩm quyền phê duyệt dự án đầu tư; căn cứ pháp lý, kỹ thuật; phương pháp đánh giá tác động môi trường và phương pháp khác được sử dụng ( nếu có);

b) Sự phù hợp của dự án đầu tư với Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy hoạch vùng, quy định của pháp luật bảo vệ môi trường và quy định khác của pháp luật có liên quan;

Đánh giá tác động môi trường

c) Đánh giá việc lựa chọn công nghệ, hạng mục công trình và hoạt động của dự án đầu tư có khả năng tác động xấu đến môi trường;

d) Điều kiện tự nhiên, kinh tế – xã hội, đa dạng sinh học; đánh giá hiện trạng môi trường; nhận dạng các đối tượng bị tác động, yếu tố nhạy cảm về môi trường nơi thực hiện dự án đầu tư; thuyết minh sự phù hợp của địa điểm lựa chọn thực hiện dự án đầu tư;

đ) Nhận dạng, đánh giá, dự báo các tác động môi trường chính, chất thải phát sinh theo các giai đoạn của dự án đầu tư đến môi trường; quy mô, tích chất của chất thải; tác động đến đa dạng sinh học, di sản thiên nhiên, di tích lịch sử – văn hóa và yếu tố nhạy cảm khác; tác động do giải phóng mặt bằng, di dân, tái định cư (nếu có); nhận dạng, đánh giá sự cố môi trường có thể xảy ra của dự án đầu tư;

e) Công trình, biện pháp thu gom, lưu giữ, xử lý chất thải;

g) Biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực khác của dự án đầu tư đến môi trường; phương án cải tạo, phục hồi môi trường (nếu có); phương án bồi hoàn đa dạng sinh học (nếu có); phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường;

h) Chương trình quản lý và giám sát môi trường;

i) Kết quả tham vấn;

k) Kết luận, kiến nghị và cam kết của chủ dự án đầu tư.

Tại khoản 1 Điều 12 Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT hướng dẫn nội dung của báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định tại Mẫu số 04 Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này.

4. Thời hạn thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường

Theo khoản 6 Điều 34 Luật Bảo vệ môi trường 2020 quy định thời hạn thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường được tính từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ và được quy định như sau:

a)Không quá 45 ngày đối với dự án đầu tư nhóm I quy định tại khoản 3 Điều 28 của Luật này;

b) Không quá 30 ngày đối với dự án đầu tư nhóm II quy định tại các điểm c, d, đ và e khoản 4 Điều 28 của Luật này;

c) Trong thời hạn quy định tại điểm a và điểm b khoản này, cơ quan thẩm định có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho chủ dự án đàu tư về kết quả thẩm định. Thời giạn chủ đầu tư dự án đầu tư chỉnh sửa, bổ sung báo cáo đánh giá tác động môi trường theo yêu cầu của cơ quan thẩm định và thời gian xem xét, ra quyết định phê duyệt quy định tại khoản 9 Điều này không tính vào thời hạn thẩm định;

d) Thời hạn thẩm định quy định tại điểm a và điểm b khoản này có thể được kéo dài theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

5. Thời gian xem xét, ra quyết định phê duyệt

Theo khoản 9 Điều 34 Luật Bảo vệ môi trường 2020 quy định:

Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận được báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được chỉnh sửa, bổ sung theo yêu cầu (nếu có) của cơ quan thẩm định, người đứng đầu cơ quan thẩm định có trách nhiệm ra quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; trường hợp không phê duyệt thì phải trả lời bằng văn bản cho chủ dự án đầu tư và nêu rõ lý do.

6. Quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường

Theo Điều 36 Luật Bảo vệ môi trường 2020 quy định như sau:

Quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường là một trong các căn cứ để cơ quan có thẩm quyền thực hiện các việc sau đây:

a) Cấp, điều chỉnh giấy phép khai thác khoáng sản đối với dự án đầu tư khai thác khoáng sản;

b) Phê duyệt kế hoạch thăm dò, kế hoạch phát triển mỏ đối với dự án đầu tư thăm dò, khai thác dầu khí;

c) Phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi đối với dự án đầu tự theo phương thức đối tác công tư;

d) Kết luận thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi đối với dự án đầu tư xây dựng;

đ) Cấp giấy phép môi trường;

e) Cấp giấy phép nhận chìm ở biển; quyết định giao khu vực biển;

g) Quyết định đầu tư đối với dự án đầu tư không thuộc đối tượng quy định tại các điểm a, b, c, d, đ và e khoản này.

Trừ dự án đầu tư liên quan đến bí mật nhà nước, cơ quan thẩm định gửi quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường cho chủ dự án đầu tư và cơ quan có liên quan theo quy định sau đây:

a) Bộ Tài nguyên và Môi trường gửi đến Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi thực hiện dự án đầu tư và cơ quan khác theo quy định của pháp luật có liên quan. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh gửi đến cơ quan chuyên môn về bảo vệ môi trường cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy bạn nhân dân cấp xã nơi thực hiện dự án đầu tư và Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đối với dự án đầu tư thực hiện trong khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung;

b) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh gửi đến Bộ Tài nguyên và Môi trường, cơ quan chuyên môn về bảo vệ môi trường cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã nơi thực hiện dự án đầu tư và Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đối với dự án đầu tư thực hiện trong khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung.

Trường hợp có thay đổi chủ dự án đầu tư, chủ dự án đầu tư mới có trách nhiệm tiếp tục thực hiện quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường và thông báo cho cơ quan thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, cơ quan chuyen môn về bảo vệ môi trường cấp tỉnh.

Tác động môi trường là một yếu tố quan trọng cần được đánh giá trong mọi hoạt động con người. Trên khắp thế giới, chúng ta đang chứng kiến sự biến đổi khí hậu, mất rừng, ô nhiễm không khí và nước, giảm sinh thể đa dạng và nhiều vấn đề môi trường khác nữa. Đánh giá tác động môi trường giúp chúng ta hiểu rõ hơn về những hậu quả của các hoạt động con người và đưa ra các biện pháp để bảo vệ môi trường.

Một đánh giá tác động môi trường tốt cần có các yếu tố sau:

  • Thu thập dữ liệu: Để đánh giá tác động môi trường, ta cần thu thập dữ liệu về các hoạt động và quy trình liên quan. Dữ liệu này có thể bao gồm lượng khí thải, tiêu thụ năng lượng, sử dụng tài nguyên và tác động đến hệ sinh thái.
  • Phân tích và đánh giá: Dữ liệu thu thập được cần được phân tích và đánh giá một cách cẩn thận. Đánh giá này có thể bao gồm xác định các yếu tố tác động môi trường chính, đánh giá tiềm năng của chúng và xác định mức độ tác động.
  • Xác định biện pháp bảo vệ: Dựa trên kết quả đánh giá, cần xác định các biện pháp bảo vệ môi trường nhằm giảm thiểu tác động. Điều này có thể bao gồm việc sử dụng công nghệ xanh, cải thiện hiệu suất năng lượng, tăng cường quản lý tài nguyên và xử lý chất thải hiệu quả.
  • Đưa ra khuyến nghị: Kết quả của đánh giá tác động môi trường nên được sử dụng để đưa ra khuyến nghị và chính sách phù hợp. Các khuyến nghị này có thể gồm việc áp dụng các quy định môi trường nghiêm ngặt, khuyến khích sử dụng nguồn năng lượng tái tạo và đẩy mạnh công nghệ xanh.
  • Theo dõi và đánh giá tiến triển: Sau khi áp dụng các biện pháp bảo vệmôi trường, cần thiết lập hệ thống theo dõi và đánh giá tiến triển. Việc này giúp xác định hiệu quả của các biện pháp đã được thực hiện và đảm bảo rằng tác động môi trường được giảm thiểu một cách bền vững.
  • Tích hợp và liên kết với các lĩnh vực khác: Đánh giá tác động môi trường không chỉ tập trung vào môi trường tự nhiên, mà còn phải xem xét cả các tác động xã hội và kinh tế. Tích hợp các yếu tố này giúp đánh giá toàn diện và hiểu rõ hơn về các tương tác phức tạp giữa con người và môi trường.

Kết luận, đánh giá tác động môi trường là một công cụ quan trọng để đo lường và đánh giá tác động của các hoạt động con người đến môi trường. Nó giúp xác định các vấn đề môi trường, đưa ra biện pháp bảo vệ và đề xuất chính sách phù hợp. Tuy nhiên, để thực sự bảo vệ môi trường, chúng ta cần thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường một cách hiệu quả và liên tục theo dõi và đánh giá tiến triển. Sự hợp tác và tích hợp giữa các lĩnh vực khác nhau cũng là yếu tố quan trọng trong việc đảm bảo môi trường bền vững cho thế hệ tương lai.

Công ty TNHH xây dựng và Phát triển tài nguyên Môi trường Thành CôngĐánh giá tác động môi trường

Địa chỉ: SN 62 Tây Trà, Trần Phú, quận Hoàng Mai, Tp Hà Nội       

Hotline1: Ms Phương- 0946 966 029

Hotline 2: Mr Công – 0946.264.288

Website: chongthamdanosa.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gọi ngay

error: Content is protected !!
Contact Me on Zalo