Bảo vệ MT nước dưới đất và MT nước biển

Bảo vệ MT nước dưới đất và MT nước biển
Bảo vệ môi trường nước dưới đất và môi trường nước biển

Môi trường nước không chỉ bao gồm các nguồn nước bề mặt như sông, hồ, và ao, mà còn bao gồm cả nước dưới đất và nước biển. Bảo vệ môi trường nước dưới đất và môi trường nước biển là hai khía cạnh quan trọng trong việc bảo vệ và duy trì sự cân đối của hệ thống nước trên hành tinh chúng ta.

Môi trường nước dưới đất, bao gồm các lớp đất, đất chứa nước, và các khe nứt đá, là một nguồn nước quan trọng cho việc cung cấp nước ngầm và giữ cho các nguồn nước mặt duy trì mức nước ổn định. Bảo vệ môi trường nước dưới đất là việc bảo vệ chất lượng và lượng nước trong các tầng nước ngầm, ngăn chặn sự ô nhiễm từ các nguồn xả thải, hóa chất, và chất rắn, đồng thời bảo vệ và khôi phục hệ sinh thái trong các khu vực cấp nước từ nguồn nước ngầm.

Môi trường nước biển bao gồm các đại dương, biển, vịnh, và đảo quần đảo trên toàn thế giới. Đây là một hệ sinh thái phong phú với sự đa dạng sinh học đáng kinh ngạc. Bảo vệ môi trường nước biển là việc bảo vệ chất lượng nước, đảm bảo sự bền vững của hệ sinh thái biển, và bảo vệ các loài sinh vật sống trong môi trường nước mặn. Điều này đòi hỏi sự kiểm soát và giám sát kỹ lưỡng của sự xâm nhập ô nhiễm, sự khai thác quá mức tài nguyên, và tác động của biến đổi khí hậu.

Bảo vệ môi trường nước dưới đất và môi trường nước biển đều là nhiệm vụ quan trọng để bảo vệ sự tồn tại và phát triển bền vững của hệ thống nước trên trái đất. Đó là trách nhiệm của chúng ta, cả cá nhân và cộng đồng, để thực hiện các biện pháp bảo vệ và duy trì sự sạch, an toàn

1. Bảo vệ môi trường nước dưới đất

Theo Điều 10 Luật Bảo vệ môi trường 2020 và Điều 5 Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT quy định như sau:

a) Các nguồn nước dưới đất phải được quan trắc, đánh giá để có biện pháp ứng phó kịp thời khi phát hiện có thông số môi trường vượt mức cho phép theo quy chuẩn kỹ thuật môi trường quốc gia hoặc có sự suy giảm mực nước theo quy định.

b) Hoạt động khoan thăm dò, khai thác nước dưới đất phải có biện pháp ngăn ngừa ô nhiễm môi trường nước dưới đất.

c) Cơ sở có sử dụng hóa chất độc hại, chất phóng xạ phải có biện pháp bảo đảm không rò rỉ, phát tán hóa chất độc hại, chất phóng xạ vào nguồn nước dưới đất.

d) Cơ sở, kho, bãi chứa, lưu giữ nguyên liệu, nhiên liệu, hóa chất, khu vực lưu giữ, xử lý chất thải phải được xây dựng bảo đảm an toàn kỹ thuật, không gây ô nhiễm môi trường nước dưới đất.

e) Cơ quan, tổ chức, cộng đồng dân cư, hộ gia đình và cá nhân gây ô nhiễm môi trường nước dưới đất có trách nhiệm xử lý ô nhiễm.

f) Việc bảo vệ môi trường nước dưới đất phải tuân thủ quy định của Luật này, pháp luật về tài nguyên nước và quy định khác của pháp luật có liên quan.

i) Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc bảo vệ môi trường nước dưới đất.

k) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm bảo vệ môi trường nước dưới đất trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

Theo Điều 5 Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT quy định như sau:

a) Việc bảo vệ môi trường nước dưới đất trong hoạt động thăm dò, khai thác nước dưới đất được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 75/2017/TT-BTNMT ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về bảo vệ nước dưới đất trong các hoạt động khoan đào, thăm dò, khai thác nước dưới đất.

b) Việc quan trắc, giám sát chất lượng nước dưới đất trong hoạt động khai thác nước dưới đất được thực hiện quy định tại Điều 13 Thông tư số 17/2021/TT-BTNMT ngày 14 tháng 10 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước.

d) Cơ quan, tổ chức, cộng đồng dân cư, hộ gia đình và cá nhân gây ô nhiễm môi trường nước dưới đất có trách nhiệm thực hiện các biện pháp quản lý, xử lý nước thải, chất thải rắn và biện pháp bảo vệ môi trường khác nhằm ngăn chặn việc phát tán chất ô nhiễm vào môi trường nước dưới đất theo quy định về quản lý, xử lý nước thải, chất thải rắn và quy định của pháp luật có liên quan.

2. Bảo vệ môi trường nước biển

Theo Điều 11 Luật Bảo vệ môi trường 2020 quy định như sau:

a) Các nguồn thải vào môi trường nước biển phải được điều tra, đánh giá và có biện pháp ngăn ngừa, giảm thiểu, kiểm soát chặt chẽ, xử lý đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường.

b) Vùng rủi ro ô nhiễm môi trường biển và hải đảo phải được đánh giá, xác định và công bố theo quy định của pháp luật về tài nguyên, môi trường biển và hải đảo.

c) Hoạt động khai thác nguồn lợi từ biển và hải đảo, hoạt động kinh tế – xã hội khai thác phù hợp với quy hoạch và đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường, phát triển bền vững.

d) Bảo vệ môi trường nước biển phải đảm bảo phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa các cơ quan, tổ chức nước ngoài trong việc chia sẻ thông tin, đánh giá chất lượng môi trường nước biển và kiểm soát ô nhiễm môi trường biên xuyên biên giới.

e) Việc bảo vệ môi trường nước biển phải tuân thủ quy định của Luật này, pháp luật về tài nguyên, môi trường biển và hải đảo, quy định khác của pháp luật có liên quan.

Bảo vệ MT nước dưới đất và MT nước biển

Bảo vệ môi trường nước dưới đất và môi trường nước biển là những nhiệm vụ không thể bỏ qua trong việc bảo vệ và duy trì sự cân đối của hệ thống nước trên hành tinh chúng ta. Chúng đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo nguồn nước sạch, duy trì hệ sinh thái và hỗ trợ sự phát triển bền vững.

Bảo vệ môi trường nước dưới đất là việc đảm bảo chất lượng và lượng nước trong các tầng nước ngầm. Điều này đòi hỏi chúng ta phải kiểm soát nguồn ô nhiễm và ngăn chặn sự xâm nhập của các chất độc hại vào nguồn nước ngầm. Quản lý chặt chẽ các nguồn xả thải, hạn chế sử dụng chất phụ gia hóa học gây ô nhiễm, và thúc đẩy việc sử dụng các phương pháp xử lý nước thải hiệu quả là những biện pháp quan trọng trong việc bảo vệ môi trường nước dưới đất. Ngoài ra, việc bảo vệ và khôi phục các khu vực cấp nước từ nguồn nước ngầm cũng đóng vai trò quan trọng trong bảo vệ hệ sinh thái đa dạng trong môi trường nước dưới đất.

Bảo vệ môi trường nước biển là một nhiệm vụ phức tạp và cần thiết. Nước biển đóng vai trò quan trọng trong duy trì sự sống và cung cấp nguồn thực phẩm cho hàng tỷ người trên thế giới. Để bảo vệ môi trường nước biển, chúng ta cần kiểm soát ô nhiễm từ các nguồn xả thải công nghiệp và nông nghiệp, giảm thiểu sự khai thác quá mức tài nguyên biển, và thúc đẩy quản lý bền vững của các khu vực biển quan trọng. Bên cạnh đó, việc ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng cường công tác giám sát cũng rất quan trọng để bảo vệ môi trường nước biển.

Bảo vệ môi trường nước dưới đất và môi trường nước biển không chỉ là trách nhiệm của một cá nhân hay một cộng đồng, mà là một nhiệm vụ chung của toàn cầu. Chúng ta cần nhìn nhận tầm quan trọng của hai khía cạnh này và thực hiện những hành động cụ thể để bảo vệ chúng.

Đối với môi trường nước dưới đất, chúng ta cần xây dựng hệ thống quản lý chặt chẽ để đảm bảo sự cân đối giữa việc sử dụng và bảo vệ nguồn nước ngầm. Điều này bao gồm việc kiểm soát ô nhiễm từ các nguồn xả thải và chất thải, đồng thời đảm bảo các biện pháp bảo vệ chất lượng nước như việc sử dụng các hệ thống xử lý nước thải hiệu quả và hợp lý. Ngoài ra, việc tăng cường nhận thức và giáo dục cộng đồng về tầm quan trọng của nước ngầm và cách bảo vệ nó cũng là một phần quan trọng của việc bảo vệ môi trường nước dưới đất.

Đối với môi trường nước biển, chúng ta cần thực hiện các biện pháp để ngăn chặn ô nhiễm và tác động tiêu cực từ các hoạt động con người. Điều này bao gồm việc kiểm soát xả thải công nghiệp và nông nghiệp, giám sát chặt chẽ các hoạt động khai thác tài nguyên biển, và bảo vệ các vùng biển quan trọng như rặng san hô và khu vực du lịch biển. Ngoài ra, việc nâng cao nhận thức về biến đổi khí hậu và tác động của nó đối với môi trường nước biển cũng là một phần quan trọng của việc bảo vệ môi trường này.

Bảo vệ môi trường nước dưới đất và môi trường nước biển không chỉ mang lại lợi ích về sức khỏe con người mà còn góp phần vào sự tồn tại và phát triển bền vững của các hệ sinh thái. Chúng ta cần hành động ngay từ bây giờ để Bảo vệ môi trường nước dưới đất và môi trường nước biển cũng đòi hỏi sự hợp tác và tương tác giữa các cá nhân, tổ chức, và chính phủ. Cần có sự tham gia chủ động của cộng đồng và các bên liên quan để đạt được hiệu quả cao trong việc bảo vệ môi trường nước.Một phần quan trọng của việc bảo vệ môi trường nước là tạo ra các chính sách, quy định, và luật pháp mạnh mẽ để kiểm soát và giám sát hoạt động gây ô nhiễm và tác động tiêu cực đến môi trường nước. Chính phủ cần đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng và thực thi các quy định này, đồng thời đưa ra các biện pháp khuyến khích và hỗ trợ cho các công ty, tổ chức và cá nhân để thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường nước.

Ngoài ra, công tác giáo dục và tạo động lực cho cộng đồng cũng là một phần quan trọng trong việc bảo vệ môi trường nước. Cần tăng cường nhận thức và kiến thức về tầm quan trọng của nước ngầm và môi trường nước biển, và khuyến khích sự tham gia và hành động của mọi người để bảo vệ và duy trì sự trong sạch và cân đối của nguồn nước.Hơn nữa, cần đẩy mạnh nghiên cứu và công nghệ trong lĩnh vực bảo vệ môi trường nước. Việc phát triển các phương pháp xử lý nước thải tiên tiến, sử dụng công nghệ sạch và hiệu quả để giảm thiểu ô nhiễm, và tìm ra các giải pháp sáng tạo cho vấn đề môi trường nước là những yếu tố quan trọng để bảo vệ và tối ưu hóa sử dụng tài nguyên nước. Việc thiết lập các khu vực bảo vệ đặc biệt và khu vực quản lý bền vững cũng là một phần quan trọng của việc bảo vệ môi trường nước dưới đất và môi trường nước biển.

Bảo vệ MT nước dưới đất và nước biển
Công Ty TNHH Phát Triển và Tài Nguyên Môi Trường Thành Công

Đơn vị tư vấn bảo vệ môi trường nước biển và môi trường nước dưới đất

Công Ty TNHH Xây Dựng và Phát Triển Tài Nguyên Môi Trường Thành Công

Địa chỉ: SN 62 Tây Trà, Trần Phú, quận Hoàng Mai, Tp Hà Nội

Hotline: 0946 966 029 

Website: chongthamdanosa.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gọi ngay

error: Content is protected !!
Contact Me on Zalo