Phí thẩm định cấp GPMT 45triệu/GP

Thủ tục cấp giấy phép môi trường theo Luật 2020 bảo vệ môi trường mới nhất:

Giấy phép môi trường theo luật 2020
Thủ tục cấp phép môi trường

– Đối tượng phải có giấy phép môi trường theo luật 2020:

Theo Điều 39 Luật Bảo vệ môi trường 2020 quy định như sau:

  1. Dự án đầu tư nhóm I, nhóm II, nhóm III có phát sinh nước thải, bụi, khí thải xả ra môi trường phải được xử lý hoặc phát sinh chất thải nguy hại phải được quản lý theo quy định về quản lý chất thải khi đi vào vận hành chính thức.
  2. Dự án đầu tư, cơ sở, khu sản xuất, kinh doanh dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp hoạt động trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành có tiêu chí về môi trường như đối tượng quy định tại khoản 1 Điều này.
  3. Đối tượng quy định tại khoản 1 điều này thuộc trường hợp dự án đầu tư công khẩn cấp theo quy định của pháp luật về đầu tư công được miễn giấy phép môi trường.
  4. Để thực hiện đúng và đủ các yêu cầu về bảo vệ môi trường đối với Thủ tục cấp giấy phép môi trường thì Chúng ta cần căn cứ chi tiết trong Nghị định 08: 2022/NĐ- CP của Chính phủ về Hướng dẫn chi tiết thực hiện Luật BVMT và Thông tư số 02: 2022/TT- BTNMT của Bộ Tài Nguyên môi trường mới nhất. 

– Nội dung cấp phép môi trường bao gồm:

Giấy phép môi trường theo luật 2020
Giấy phép môi trường theo luật 2020

Khi đơn vị được cấp Giấy phép môi trường để làm căn cứ hoạt động thì các nội dung chính sẽ có trong Giấy phép môi trường theo luật 2020 bao gồm: 

a) Nguồn phát sinh nước thải, lưu lượng xả nước thải tối đa, dòng nước thải; các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng nước thải; vị trí, phương thức xả nước thải và nguồn tiếp nhận nước thải.

b) Nguồn phát sinh khí thải; lưu lượng xả khí thải tối đa; dòng khí thải; các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng khí thải; vị trí, phương thức xả khí thải.

c) Nguồn phát sinh và giá trị giới hạn đối với tiếng ồn, độ rung;

d) Công trình, hệ thống thiết bị xử lý chất thải nguy hại, mã chất thải nguy hại và khối lượng được phép xử lý, số lượng trạm trung chuyển chất thải nguy hại, địa bàn hoạt động đối với dự án đầu tư, cơ sở thực hiện dịch vụ xử lý chất thải nguy hại.

đ) Loại, khối lượng phế liệu được phép nhập khẩu đối với dự án đầu tư, cơ sở có nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất.

– Yêu cầu về bảo vệ môi trường bao gồm:

Trong nội dung của Hồ sơ cấp giấy phép môi trường theo luật 2020 của Đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh dich vụ yêu cầu những nội dung bảo vệ môi trường chủ yếu như sau: 

a) Có công trình, biện pháp thu gom, xử lý nước thải, khí thải, giảm thiểu tiếng ồn, độ rung đáp ứng yêu cầu, trường hợp xả nước thải vào công trình thủy lợi phải có các yêu cầu về bảo vệ môi trường đối với nguồn nước công trình thủy lợi.

b) Có biện pháp, hệ thống, công trình, thiết bị lưu giữ, vận chuyển, trung chuyển, sơ chế, xử lý đáp ứng các yêu cầu quy trình kỹ thuật và quản lý đối với dự án đầu tư, cơ sở thực hiện dịch vụ xử lý chất thải nguy hại.

c) Có kho, bãi lưu giữ phế liệu đáp ứng quy định; hệ thống thiết bị tái chế; phương án xử lý tạp chất; phương án tái xuất đối với dự án đầu tư, cơ sở có nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất;

d) có kế hoạch quản lý giám sát môi trường, kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường; trang thiết bị, công trình phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường, quan trắc môi trường.

đ) Quản lý chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường, chất thải nguy hại; cải tạo, phục hồi môi trường; bồi hoàn đa dạng sinh học theo quy định của pháp luật.

e) Yêu cầu khác về bảo vệ môi trường (nếu có).

– Thời hạn của giấy phép môi trường theo luật 2020:

Tùy từng đối tượng của cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ và công suất phát thải nước thải, khí thải, cũng như chất thải rắn ra ngoài môi trường mà Giấy phép môi trường của mỗi đơn vị có các thời hạn khác nhau. Dưới đây là thời hạn giấy phép môi trường của các đối tượng phân chia theo Nghị định 08: 2022/NĐ- CP của Chính Phủ: 

a) 07 năm đối với dự án đầu tư nhóm I;

b) 07 năm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp hoạt động trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành có tiêu chí về môi trường như dự án đầu tư nhóm I.

c) 10 năm đối với đối tượng không thuộc quy định tại điểm a và điểm b khoản này.

d) Thời hạn của giấy phép môi trường có thể ngắn hơn thời hạn quy định tại các điểm a, b, c khoản này theo đề nghị của chủ dự án đầu tư, cơ sở, chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu sản xuất, kinh doanh dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp (sau đây gọi chung là chủ dự án đầu tư, cơ sở).

– Thời điểm cấp Giấy phép môi trường theo luật 2020

Theo khoản 2, Điều 42 Luật Bảo vệ môi trường 2020 quy định thời điểm cấp giấy phép môi trường được quy định như sau:

  1. Dự án đầu tư thuộc đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động phải có giấy phép môi trường trước khi vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải, trừ trường hợp quy định tại điểm c khoản này.
  2. Dự án đầu tư không thuộc đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường phải có giấy phép môi trường trước khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành quy định tại các điểm a, b, c, d và g khoản 1 Điều 36 của Luật này.

Trường hợp dự án đầu tư xây dựng không thuộc đối tượng được cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi theo quy định của pháp luật về xây dựng thì phải có giấy phép môi trường trước khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp, điều chỉnh giấy phép xây dựng.

Đối với dự án đầu tư quy định tại khoản 2 Điều 39 của Luật này đang vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải theo quy định của pháp luật trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành, chủ đầu tư được lựa chọn tiếp tục vận hành thử nghiệm để được cấp giấy phép môi trường sau khi kết thúc vận hành thử nghiệm công trình…..

– Giấy phép môi trường là căn cứ để thực hiện hoạt động:

Theo khoản 3, điều 42 Luật Bảo vệ môi trường 2020 quy định:

Trường hợp dự án đầu tư hoặc cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp được thực hiện theo nhiều giai đoạn, có nhiều công trình, hạng mục công trình thì giấy phép môi trường có thể cấp cho từng giai đoạn, công trình, hạng mục công trình có phát sinh chất thải. Giấy phép môi trường được cấp sau sẽ có tích hợp nội dung giấy phép môi trường được cấp trước vẫn còn hiệu lực.

– Các mẫu hồ sơ báo cáo cấp Giấy phép môi trường theo luật 2020: 

Tùy theo đối tượng cụ thể thì Chủ cơ sở sẽ phải làm các báo cáo cấp giấy phép môi trường theo các mẫu khác nhau. Chi tiết mẫu báo cáo hồ sơ cấp Giấy phép môi trường được trình bày tuân thủ Form mẫu hướng dẫn của Nghị định 08: 2022/NĐ- CP của Chính phủ về Hướng dẫn chi tiết thực hiện Luật BVMT. 

– Thành phần, số lượng hồ sơ báo cáo cấp giấy phép môi trường: 

+ 01 văn bản đề nghị cấp giấy phép môi trường của dự án đầu tư, cơ sở.

+ 01 bản Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của dự án đầu tư, cơ sở.

+ 01 bản Báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc tài liệu tương đương với báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư, đầu tư công, đầu tư theo phương thức đối tác công tư, xây dựng (đối với dự án đầu tư không thuộc đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường).

– Thời hạn giải quyết cấp giấy phép môi trường theo luật 2020: 

a)Thời hạn kiểm tra, trả lời về tính đầy đủ và hợp lệ của hồ sơ: không quy định.

b)Thời hạn kiểm tra, cấp giấy phép môi trường:

+ Tối đa 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ đối với các trường hợp sau đây:

  • Dự án đầu tư, cơ sở không thuộc đối tượng phải vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải;
  • Dự án đầu tư, cơ sở đấu nối nước thải vào hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung của khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp và đáp ứng các yêu cầu sau đây: không thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường; không thuộc trường hợp phải quan trắc khí thải tự động, liên tục, quan trắc định kỳ theo quy định tại Nghị định số 08/2022/NĐ-CP.

+ Tối đa 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ đối với các trường hợp còn lại.

Để được tư vấn miễn phí cụ thể các thủ tục lập hồ sơ cấp giấy phép môi trường quý khách vui lòng liên hệ:

Công ty TNHH xây dựng và Phát triển tài nguyên Môi trường Thành Công

Địa chỉ: SN 62 Tây Trà, Trần Phú, quận Hoàng Mai, Tp Hà Nội

Hotline: Ms Phương 0946 966 029 

Website: chongthamdanosa.com

Trân trọng cảm ơn!

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gọi ngay

error: Content is protected !!
Contact Me on Zalo