Đề án bảo vệ môi trường là một văn bản pháp luật được ban hành. Các doanh nghiệp cần phải lập đề án BVMT bổ sung sau khi đã hoạt động, sản xuất. Mà chưa có báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc kế hoạch bảo vệ môi trường theo đúng quy định của pháp luật.

Nhằm giảm thiểu nguy cơ ô nhiễm môi trường trong quá trình thực hiện dự án. Cũng như giảm thiểu các tấc động xấu của hoạt động sản xuất, kinh doanh đến môi trường. Cơ quan quản lý nhà nước đã ban hành nhiều văn bản phát luật trong đó có để án BVMT

Căn cứ cần thiết để lập đề án bảo vệ môi trường đơn giản và đề án bảo vệ môi trường

 • Luật bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 ban hành ngày 23/06/2014, có hiệu lực từ ngày 01/01/2015;
 • Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 01/04/2015 nghị định của Chính phủ quy định về đánh giá tác động môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường..
  Nghị định 35/2014/NĐ-CP ngày 29/04/2014 nghị định của Chính phủ các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ phải lập đề án BVMT đơn giản và nộp cơ quan chức năng thẩm định, phê duyệt trước ngày 31/12/2014.
 • Thông tư 26/2015/TT-BTNMT ngày 28/05/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định đề án bảo vệ môi trường chi tiết; đề án BVMT đơn giản.
 •  

Mục đích của đề án bảo vệ môi trường là gì?

 • Đánh giá tất cả các nguồn ô nhiễm đối với môi trường xung quanh dự án.
 • Theo dỡi diễn biến môi trường khu vực xung quanh nhà máy, công ty, khách san.. Khu vực dự án
 • Để từ đó có thể đánh giá cụ thể nhất mức độ tác động ô nhiễm môi trường. Đồng thời đề ra những biện pháp ngăn chặn, phòng ngừa ô nhiễm. Và các biện pháp xử lý ô nhiễm thích hợp nhất.

Đối tượng phải lập đề án bảo vệ môi trường đơn giản

(Ban hành kèm theo Thông tư số 26/2015/TT-BTNMT ngày 28 tháng 5 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

 • Cơ sở đã đi vào hoạt động có quy mô, tính chất tương đương với đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều 18 Nghị định số 18/2015/NĐ-CP và không có một trong các văn bản sau: Giấy xác nhận đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường, giấy xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường, văn bản thông báo về việc chấp nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường, giấy xác nhận đăng ký đề án bảo vệ môi trường.
 • Cơ sở đã cải tạo, mở rộng, nâng công suất thuộc đối tượng phải lập bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường, bản cam kết bảo vệ môi trường bổ sung (trước ngày Nghị định số 18/2015/NĐ-CP có hiệu lực thi hành) hoặc thuộc đối tượng phải lập lại bản kế hoạch bảo vệ môi trường (theo quy định tại Nghị định số 18/2015/NĐ-CP) nhưng không có một trong các giấy tờ sau

a) Giấy xác nhận bản cam kết bảo vệ môi trường;

b) Giấy xác nhận bản cam kết bảo vệ môi trường bổ sung;

c) Giấy xác nhận đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường;

d) Giấy xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường;

đ) Giấy xác nhận đăng ký đề án BVMT;

e) Văn bản thông báo về việc chấp nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường.

Đối tượng phải lập đề án bảo vệ môi trường Chi tiết

(Ban hành kèm theo Thông tư số 26/2015/TT-BTNMT ngày 28 tháng 5 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

 1. Cơ sở đã đi vào hoạt động có quy mô, tính chất tương đương với đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường được quy định tại Khoản 1 Điều 12 Nghị định số 18/2015/NĐ-CPvà không có một trong các văn bản sau: Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung, quyết định phê duyệt đề án BVMT.
 2. Cơ sở đã cải tạo, mở rộng, nâng công suất thuộc đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung (theo quy định trước đây) hoặc thuộc đối tượng phải lập lại báo cáo đánh giá tác động môi trường (theo quy định trước đây và quy định tại Nghị định số 18/2015/NĐ-CP) nhưng không có một trong các giấy tờ sau:

a) Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường;

b) Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung;

c) Quyết định phê duyệt đề án BVMT.

Các bước lập đề án bảo vệ môi trường

Quá trình lập đề án BV môi trường của Công ty chúng tôi được thực hiện qua các bước như sau:

Bước 1: Tiến hành Khảo sát, thu thập số liệu về hiện trạng hoạt động cũng như môi trường xung quanh của dự án. Khảo sát điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội liên quan đến hoạt động của công ty.

Bước 2: Xác định nguồn ô nhiễm của dự án.  Như: khí thải, nước thải, chất thải rắn, tiếng ồn, xác định các chất thải phát sinh ra trong quá trình hoạt động của dự án.

Bước 3: Thu thập mẫu nước thải, chất thải rắn, khí thải tại nguồn. khí thải xung quanh. Sau đó tiến hành phân tích tại phòng thí nghiệm.
Bước 4: Đánh giá mức độ tác động của các nguồn ô nhiễm đối với môi trường.

Bước 5: Xây dựng các biện pháp phòng ngừa giảm thiểu ô nhiễm môi trường đối với dự án

Bước 6: Đề xuất các phương án xử lý nước thải, khí thải, thu gom chất thải từ các hoạt động sản xuất của dự án.

Bước 7: Xây dựng và phát triển chương trình giám sát môi trường cho dự án.

Bước 8: Soạn thảo công văn, hồ sơ đề nghị phê duyệt dự án

Bước 9: Thành lập đoàn kiểm tra thực tế về việc bảo vệ môi trường ở Công ty.

Bước 10: Thẩm định và quyết định phê duyệt Đề án BVMT

Soạn thảo hồ sơ Đề án bảo vệ môi trường tại Văn phòng THÀNH CÔNG.

Cơ quan Thẩm quyền thẩm định và phê duyệt đề án bảo vệ môi trường

Nhằm đảm bảo phê duyệt được thực hiện đúng theo yêu cầu. Cũng như đảm bảo chức năng nhiệm vụ thì phân cấp phê duyệt như sau:

 

Đề án bảo vệ môi trường chi tiết.

Sở Tài nguyên và Môi Trường phê duyệt tương ứng đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh có quy mô, công suất lập báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Theo phụ lục II Nghị định 18/2015/NĐ-CP ban hành ngày 14/02/2015. Có hiệu lực từ ngày 01/04/2015 của Chính phủ quy định về đánh giá tác động môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường.

 

Đề án bảo vệ môi trường đơn giản.

Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện, quận phê huyệt với đối tượng cơ sở sản xuất, kinh doanh có quy mô, công suất lập kế hoạch bảo vệ môi trường – cơ sở có quy mô, công suất nhỏ hơn quy mô, công suất nêu tại phụ lục II Nghị định 18/2015/NĐ-CP ban hành ngày 14/02/2015, có hiệu lực từ ngày 01/04/2015 của Chính phủ quy định về đánh giá tác động môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường.

Bạn có câu hỏi xin hãy Gọi ngay

0946.264.288

Catalog của chúng tôi

Download hồ sơ năng lực của chúng tôi để chúng ta có cơ hội hợp tác.

Gọi ngay

error: Content is protected !!
Contact Me on Zalo