Hiện nay, môi trường là vấn đề đáng quan tâm của toàn xã hội. Khối lượng các chất thải trong sinh hoạt, sản xuất thải ra ngoài môi trường ở mức báo động, đi kèm với nó là hiện tượng ô nhiễm môi trường, để lại những hậu quả khó lường, gây ra ảnh hưởng đến đời sống của con người. Chính phủ đã ban hành nhiều chính sách, biện pháp nhằm nâng cao quản lý vấn đề môi trường đối với hoạt động của các doanh nghiệp. Sau đây, chúng tôi sẽ tư vấn cho quý khách hàng những vấn đề liên quan đến “Quy trình lập Bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường” theo quy định của pháp luật hiện hành.

Căn cứ pháp lý

 • Căn cứ Luật bảo vệ môi trường 2014, được ban hành ngày 23 tháng 6 năm 2014.
 • Căn cứ Nghị định số 18/2015/NĐ-CP, được ban hành ngày 14 tháng 02 năm 2015, Nghị định của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.

Bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường là gì

 • Đây là một hồ sơ pháp lý ràng buộc trách nhiệm giữa doanh nghiệp đối với Sở – Bộ – Chi Cục môi trường nói riêng và toàn cầu nói chung và là một quá trình phân tích, đánh giá và dự báo các ảnh hưởng đến môi trường của dự án trong giai đoạn thực hiện và hoạt động của dự án. Từ đó đề xuất các giải pháp thích hợp để bảo vệ môi trường trong từng giai đoạn hoạt động cũng như thi công các công trình.

Các bước lập bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường

 • Bước 1:
  • Đánh giá hiện trạng môi trường khu vực xung quanh dự án
  • Khảo sát môi trường của Dự án: điều kiện địa lý – địa chất, môi trường tự nhiên – kinh tế – xã hội liên quan đến dự án.
  Bước 2:
  • Xác định các nguồn có thể gây ô nhiễm: khí thải, nước thải, chất thải rắn, tiếng ồn
  • Xác định các loại chất thải có thể phát sinh trước, trong và sau quá trình xây dựng và hoạt động của Dự án
   • Bước 3: Thu thập các mẫu khí thải, chất thải,… đã xác định từ trước đó sau đó đem phân tích tại phòng thí nghiệm.
   • Bước 4: Đánh giá mức độ tác động ảnh hưởng của các nguồn ô nhiễm trên đến các yếu tố tài nguyên, môi trường, xã hội và con người xung quanh khu vực Dự án.
   • Bước 5: Xây dựng các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm trong giai đoạn xây dựng Dự án, các biện pháp quản lý môi trường trong hoạt động và dự phòng sự cố môi trường.
   • Bước 6: Đề xuất phương án xử lý nước thải, khí thải, phương án thu gom và xử lý chất thải rắn từ hoạt động của Dự án.
   • Bước 7: Tiến hành tham vấn ý kiến UBND và UBMTTQ phường nơi thực hiện Dự án.
   • Bước 8: Xây dựng chương trình quản lý và giám sát môi trường.
   • Bước 9: Nộp lên cơ quan có thẩm quyền thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Nội dung bản đăng ký đặt tiêu chuẩn môi trường

Đối với các dự án đầu tư:
 • Giới thiệu tóm tắt về dự án, gồm: Tên và địa chỉ của chủ dự án; tên và địa điểm thực hiện dự án; quy mô, công suất, công nghệ sản xuất; lượng, chủng loại nguyên liệu, nhiên liệu tiêu thụ trong quá trình thực hiện dự án. Chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm về tính chính xác, đầy đủ của các thông tin, số liệu kê khai;
 • Các loại chất thải phát sinh: Tải lượng tối đa, nồng độ tối đa của từng loại chất thải, nếu có;
 • Cam kết thực hiện các biện pháp giảm thiểu, xử lý chất thải và tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

  Đối với các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ không thuộc đối tượng phải lập dự án đầu tư:
  • Giới thiệu tóm tắt về phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ gồm: Tên và địa chỉ của chủ cơ sở; địa điểm thực hiện; quy mô sản xuất hoặc loại hình kinh doanh, dịch vụ; lượng, chủng loại nguyên liệu, nhiên liệu tiêu thụ trong quá trình hoạt động.
  • Chủ cơ sở phải chịu trách nhiệm về tính chính xác, đầy đủ của các thông tin, số liệu kê khai;
  • Các loại chất thải phát sinh: Tải lượng tối đa, nồng độ tối đa của từng loại chất thải, nếu có;
  • Cam kết thực hiện các biện pháp giảm thiểu, xử lý chất thải và tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

Chuẩn bị hồ sơ

* Đối với dự án đầu tư có tính chất, quy mô, công suất không phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, thành phần hồ sơ gồm:
 • Một (01) bản sao văn bản chứng minh bản cam kết bảo vệ môi trường đã được đăng ký hoặc giấy xác nhận bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường hoặc giấy xác nhận đề án bảo vệ môi trường của cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đang hoạt động.
 • Ba (03) bản cam kết bảo vệ môi trường;
 • Một (01) dự án đầu tư (báo cáo nghiên cứu khả thi) có chữ ký (ghi rõ họ tên, chức danh) của người đại diện có thẩm quyền và đóng dấu (nếu có) của cơ quan chủ dự án.
* Đối với dự án đề xuất hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ không thuộc đối tượng phải lập dự án đầu tư nhưng có phát sinh chất thải sản xuất, hồ sơ gồm:
 • Ba (03) bản cam kết bảo vệ môi trường.
 • Một (01) bản thuyết minh về phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ được chứng thực bởi chữ ký của người đại diện có thẩm quyền và đóng dấu (nếu có) của cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.
* Đối với trường hợp đăng ký lại
 • Đối với dự án, phương án cải tạo, mở rộng, nâng cấp, nâng công suất của cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đang hoạt động đã được đăng ký, xác nhận bản cam kết bảo vệ môi trường hoặc xác nhận bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường hoặc phê duyệt, xác nhận đề án bảo vệ môi trường nhưng chưa tới mức lập báo cáo đánh giá tác động môi trường ngoài các văn bản nêu trên, hồ sơ đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường phải kèm theo một (01) bản sao văn bản chứng minh bản cam kết bảo vệ môi trường đã được đăng ký hoặc giấy xác nhận bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường hoặc giấy xác nhận đề án bảo vệ môi trường của cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đang vận hành.
 • Đối với dự án đầu tư, phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đã được đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường nhưng chưa đi vào vận hành, ngoài các văn bản quy định trên, hồ sơ đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường phải kèm theo một (01) bản sao văn bản chứng minh bản cam kết bảo vệ môi trường của dự án, phương án sản xuất, kinh doanh trước đó.

Quy trình lập bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường

Bước 1: Chủ đầu tư gửi hồ sơ đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường đến UBND cấp huyện hoặc UBND cấp xã có thẩm quyền. Hồ sơ gồm:

 • Bản cam kết bảo vệ môi trường (theo mẫu của Bộ Tài nguyên và môi trường)
 • Dự án đầu tư (báo cáo nghiên cứu khả thi) hoặc phương án sản xuất, kinh doanh.

Bước 2: Trong thời hạn 5 ngày làm việc, UBND có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho chủ đầu tư biết về việc chấp nhận hồ sơ hoặc không chấp nhận hồ sơ bản cam kết bảo vệ môi trường. Trường hợp không chấp nhận, phải nêu rõ lý do bằng văn bản.

Bước 3: Bộ Tài nguyên và môi trường phê duyệt chấp thuận hoặc không chấp thuận bản cam kết bảo vệ môi trường.

Sau khi cam kết bảo vệ môi trường được lập, các cơ sở, doanh nghiệp có trách nhiệm áp dụng mọi biện pháp cần thiết để giảm thiểu tác động xấu đến môi trường, hợp tác với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để tiến hành các hoạt động giám sát, kiểm tra, thanh tra trong quá trình thực hiện dự án đầu tư, hoạt động sản xuất, kinh doanh

Thời điểm thực hiện thủ tục hành chính

 • Chủ dự án đầu tư khai thác khoáng sản đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường để được xác nhận trước khi xin cấp Giấy phép khai thác khoáng sản;
 • Chủ dự án đầu tư xây dựng công trình hoặc có các hạng mục xây dựng công trình đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường để được xác nhận trước khi xin cấp Giấy phép xây dựng;
 • Chủ các dự án đầu tư khác đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường để được xác nhận trước khi khởi công dự án.

Thời hạn giải quyết

 • Thời gian giải quyết hồ sơ của Phòng TN-MT, UBND cấp huyện là năm (05) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

  Thời gian gửi bản cam kết bảo vệ môi trường đã đăng ký cho chủ dự án và UBNDcấp xã nơi thực hiện dự án là hai (02) ngày làm việc kể từ ngày bản cam kết bảo vệ môi trường được phê duyệt.

Cơ quan có thẩm quyền

  • Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh nơi có dự án hoặc Uỷ ban nhân dân cấp xã, phường, thị trấn được uỷ quyền.
  • Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện.

Bạn có câu hỏi xin hãy Gọi ngay

0946.264.288

Catalog của chúng tôi

Download hồ sơ năng lực của chúng tôi để chúng ta có cơ hội hợp tác.

Gọi ngay

error: Content is protected !!
Contact Me on Zalo